วันเทคโนโลยีของไทย


วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"