การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์>> คลิก
หลักสูตรของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาอาหารและบริการ อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม
- สาขาวิชาธุรกิจเกษตร อ่านเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดหลักสูตร และเว็บไซต์แต่ละหลักสูตรเพิ่ม >> คลิก