วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถาบันการศึกษาและในชุมชน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้อาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี เพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบัาในสถาบัน รวมทั้งนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายและผู้รับบริการด้านสุขภาพ ให้มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมดรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี