ขอแสดงความยินดีกับท่าน อาจารย์ ดร. บัววรณ์ ไชยธงรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2564