คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ นางสาวหงส์เหม อานาม นายนครินทร์ ผึ้งศรี และ นางสาวสร้อยสุดา แก้วอุ่น นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า) ในนาม สมาชิกทีม Dragon Door มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้คว้ารับรางวัลชนะเลิศระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (Mini R2M By NESP) รูปแบบ Virtual Pitching ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)