คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตังแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2565
สมัครได้ที่ https://www.ent.udru.ac.th