คณะเทคโนโลยี (No Gift Policy) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล