คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนแบบโต้ตอบได้สำหรับการสอนแบบออนไลน์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนแบบโต้ตอบได้สำหรับการสอนแบบออนไลน์ ให้บุคคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง EN1303 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีทักษะในการพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์ และเพื่อช่องทางการเรียนรู้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี