คณะผู้บริหาร


คณบดี

รศ.ดร.สุนทร สุทธิบากรองคณบดี

ผศ.ดร.วราจิต พยอม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

รศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.สิทธิพร พันธุระ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.สุนันท์ นวลเพ็ง
ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.ปรีชา ทุมมุ
ผู้ช่วยคณบดี
อ.กฤษฎากรณ์ ว่องไว
ผู้ช่วยคณบดี
อ.ธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา
ผู้ช่วยคณบดี
อ.นงนภสร ทองศิลา
ผู้ช่วยคณบดี
อ.กฤตชัย บุญศิวนนท์
ผู้ช่วยคณบดี
อ.วีระพล แก้วก่า
ผู้ช่วยคณบดี
อ.กมลรัตน์ ดีสภา
ผู้ช่วยคณบดี