คณะผู้บริหาร


คณบดี

รศ.ดร.สุนทร สุทธิบากรองคณบดี

ผศ.ดร.วราจิต พยอม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

รศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สุนันท์ นวลเพ็ง

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
อ.ณัฐพงศ์ บุตรธนู
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
ดร.ววรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.ปรีชา ทุมมุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.ศริสา ทวีแสง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.สุชีรา เหล่าเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.กมลรัตน์ ดีสภา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา