ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ และและนักวิจัย ส่งบทความวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ดังนี้ -วิศวกรรมศาสตร์
  -เกษตรศาสตร์
  -อุตสาหกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  -เทคโนโลยีอาหาร อาหารและบริการ และเทคโนโลยีชีวภาพ
  -สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  อ่านเพิ่มเติม