ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  เปรื่องค้า
คณบดี
 
อ.นิวัตร ภูมิพันธ์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
ผศ.น.สพ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และบริการวิชาการ
     
ผศ.ปริญญพันธุ์  เพชรจรัส
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวิชาการ
 
ผศ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์
รองคณบดีฝ่ายงบประมาณวางแผนและพัฒนา อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
อ.ชิตพล คงศิลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการและบริการวิชาการ
อ.ดนัย ศิริบุรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และนโยบายยุทธศาสตร์
 
อ.กฤตชัย บุญศิวนนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
อ.สรวินท์ ปูคะภาค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการวางแผนพัฒนา
 
อ.ดร.สุชีรา เหล่าเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ