ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
ดร.สุทธิพงศ์  เปรื่องค้า
คณบดี
 
ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
ผศ.น.สพ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และบริการวิชาการ
     
ผศ.ปริญญพันธุ์  เพชรจรัส
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และการประกันคุณภาพ
 
ผศ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์
รองคณบดีฝ่ายงบประมาณวางแผนและพัฒนา อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
อ.ชิตพล คงศิลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการและบริการวิชากการ
อ.ดนัย ศิริบุรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และนโยบายยุทธศาสตร์
อ.สรวินท์ ปูคะภาค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการวางแผนพัฒนา
ผศ.กฤษณพงศ์ สมสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ