การประชุมวิชาการ วิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 6 (FEAT 2019)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เป็นเจ้าภาพการจัดงาน) ร่วมกับกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีคณาจารย์ได้รับรางวัลบทความดีเด่นอีกด้วย