คณะเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560 "นวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 (Innovation to Thailand 4.0)" ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ผู้สนใจเข้าชม และร่วมสนุก...ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้...คลิกที่นี...

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชมวิชาการ International Conference on Integration of Science and Technology of SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017 ซึ่งโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, Association of Agricultural Technology in Southeast Asia และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ณ เมือง บาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.ijat-aatsea.com

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม” จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ เชียงคาน จ.เลย มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานหรือหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันและสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นและสากลหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคุณภาพและความสมบรูณ์ของงาน บทความที่ได้รับการคัดเลือกและได้ถูกนำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2017 จะถูกตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI และบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสารของ ม.ราชภัฏสกลนคร (TCI กลุ่ม 1).

http://ecti-card.org/card-2017/

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชมวิชาการ International Conference on Integration of Science and Technology of SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017 ซึ่งโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, Association of Agricultural Technology in Southeast Asia และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ณ เมือง บาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.ijat-aatsea.com

7 ธันวาคม 59 คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี