ชื่องาน : ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของนักทองเที่ยวชาวลาว ในจังหวัดอุดรธานี

Factors Effecting Lao Tourists’ Decision to Buy Products and Services in Udon Thani

วารสาร/งานประชุมวิชาการ : การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผูเขียน : ผศ. อริยพงษ พลั่วพันธ

 ระดับ : ระดับชาติ

ป: 2556

สถานะผูเขียน : ผูเขียนหลัก

บทคัดยอ : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลกระทบตอการ ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของนักทองเที่ยวชาวลาวในจังหวัดอุดรธานีกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาว ลาวที่ซื้อสินคาและบริการในจังหวัดอุดรธานีจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง สถิติที่ใชไดแก คารอย ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test สําหรับตัวแปร 2 กลุม และ F-test สําหรับตัวแปรตั้งแต 3 กลุม ขึ้นไป และ วิเคราะหเพิ่มเติมดวยวิธีของ Scheffeผลการศึกษาสรุปไดดังนี้1) การตัดสินใจอยูในระดับสูง คือ การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ รองลงมา คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริม การตลาด 2) นักทองเที่ยวชาวลาวที่มีสถานภาพดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการในจังหวัดอุดรธานีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนสถานภาพดานรายไดตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการในจังหวัดอุดรธานีแตกตางกัน อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Abstract : The objective of the study was to examine behavior and compare factors effecting lao tourists’ decision to buy products and services in Udon Thani. Four-hundred samples were lao tourist’s buy products and services in Udon Thani, collecting by sampling. Analyzing tools were Percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe. The results of the study were as follows: 1) Decisions at a high level is the product followed by the place, price and promotion. 2) Status Traveler Laos with gender, age, education and occupation differences in the decision to buy products and services in Udon Thani is not differences statistically significant at 0.05 level. The status of the income difference in the decision to buy products and services in Udon Thani differences was statistically significant at 0.05 level

 

Download: Abstract_pdf