ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)