ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด