Print
News
Hits: 2166

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นและส่งมอบเมล็ดพันธุ์โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี