Print
News
Hits: 2435

ฯพณฯ สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติมอบนโยบาย "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" และได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานโครงการพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมโดยนักศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังได้บรรยายเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตอาสา และยุวชนสร้างชาติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี