ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)