• ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือวัดและบันทึกค่าพลังงานแสงอาทิตย์  (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 ชุด คลิกดูรายละเอียด
  • ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือบันทึกอุณหภูมิและความชื้น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 ชุด คลิกดูรายละเอียด
  • ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดตรวจวัดพลังงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 ชุด คลิกดูรายละเอียด