Print
News
Hits: 1995

กิจกรรมจิตอาสา ไฟฟ้าอาสาพัฒนาชนบท สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านนาลานข้าว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 16 - 17  มกราคม 2559 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร