Print
News
Hits: 1862

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9-10 และ 16-17 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว