Print
News
Hits: 1795

วันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยี ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการเกษตรและอาหาร จัดโดยเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

มีทีมเข้าแข่งขันจากทั้งหมด 19 สถาบันทั่วประเทศ ตลอดจนการส่งนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก

โดยได้รับรางวัลกลับบ้านดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ลูกทุ่งเกษตรราชภัฏ นายเทอดไท สีกวนชา จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

2.รางวัลชนะเลิศเกมส์เบ็ดเตล็ด โดยสโมสรนักศึกษา

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมอาหาร โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร