วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อนำประสบการณ์ไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพต่อไป โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทั้งสองสถาบัน