วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. อ.ศิริภรณ์ โคตะมี,อ.คมสัน ตันติชูเกียรติ , อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ติดตามประเมินผลโครงการ บริการวิชาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำระยะที่ 1 ในพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระตามแนวพระราชดำริ บ้านโคกล่าม แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี