Print
News
Hits: 2032

วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 คณาจารย์จากศูนย์ภาษาร่วมกับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาปี 1 ก่อนเปิดภาคเรียน ณ อาคาร TB 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว