บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กก.ตชด. ๒๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ

วันที่ 17 สิงหาคม 2559

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ กับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น และ สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานตั้งอยู่ที่ กก.ตชด. ๒๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ, อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กับ              ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๔๐๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  และ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๖๔ ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านการให้บริการ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ทั้งนี้ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 ทั้งสามฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือกันดังนี้

  • สนับสนุนความร่วมมือในรูปแบบการบูรณาการทางวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอน ให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร ทั้งสามหน่วยงาน
  • ความร่วมมือด้านการให้บริการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ที่สนใจในการสร้างงานสร้างอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้ ทั้งสามหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป บันทึกข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้นเป็น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละ  ๑  ฉบับ

ลงนาม ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  ๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙