Print
News
Hits: 2435

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กก.ตชด. ๒๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ

วันที่ 17 สิงหาคม 2559

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ กับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น และ สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานตั้งอยู่ที่ กก.ตชด. ๒๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ, อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กับ              ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๔๐๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  และ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๖๔ ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านการให้บริการ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ทั้งนี้ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 ทั้งสามฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือกันดังนี้

ลงนาม ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  ๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙