2-4 ธันวาคม 2559 งานสถาปนิกอีสาน 59

สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ร่วมแสดงผลงาน ในงานสถาปนิกอีสาน 59 แสดงผลงานทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกภูมิภาคอีสาน                                                                                                  ผลงานนักศึกษาจากสถาบัน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การให้คาปรึกษาด้านการออกแบบก่อสร้างและการซ่อมแซมอาคาร
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี ระหว่าง 2-4 ธ.ค. 59