7 ธันวาคม 59 คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณบดีคณะเทคโนโลยี ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้าและตัวแทนทีมงานคณะฯ รับมอบรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
คณะเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี (4.43) อันดับ 1
จากการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
มอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี