ลำดับ ชื่อผลงาน สถานะผู้เขียน รายละเอียด
1 The Improving Decryption Process of RSA by Choosing New Private Key ผู้เขียนหลัก เยี่ยมชม
2 The A new modified integer factorization algorithm using integer modulo 20's technique ผู้เขียนหลัก

เยี่ยมชม

3 MVFactorV2: An improved integer factorization algorithm to speed up computation time ผู้เขียนหลัก

เยี่ยมชม