1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
  1. วิศวกรรมเครื่องกล
  2. วิศวกรรมไฟฟ้า
  3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
  4. วิศวกรรมพลังงาน
  5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
  6. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 2. กลุ่มอุตสาหกรรม
  1. เทคโนโลยีเครื่องกล
  2. โยธาสถาปัตยกรรม
  3. เทคโนโลยีก่อสร้าง
  4. การจัดการอุตสาหกรรม
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 3. กลุ่มอาหาร
  1. อาหารและบริการ
  2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. เทคโนโลยีชีวภาพ
 4. กลุ่มเกษตร
  1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
  2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  3. ธุรกิจการเกษตร วีดีโอ 1, วีดีโอ 2, วีดีโอ 3
  4. เทคนิคการสัตวแพทย์
  5. การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรระดับปริญญาโท)

      ดาวน์โหลดข้อมูลแต่ละหลักสูตร >> คลิกที่นี่