1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
  1. วิศวกรรมเครื่องกล
  2. วิศวกรรมไฟฟ้า
  3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
  4. วิศวกรรมพลังงาน
  5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
  6. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 2. กลุ่มอุตสาหกรรม
  1. เทคโนโลยีเครื่องกล
  2. โยธาสถาปัตยกรรม
  3. เทคโนโลยีก่อสร้าง
  4. การจัดการอุตสาหกรรม
 3. กลุ่มอาหาร
  1. อาหารและบริการ
  2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. เทคโนโลยีชีวภาพ
 4. กลุ่มเกษตร
  1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
  2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  3. ธุรกิจการเกษตร
  4. เทคนิคการสัตวแพทย์
  5. การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรระดับปริญญาโท)
 5. กลุ่มบริการสังคมและพัฒนาท้องถิ่น
  1. โรงพยาบาลสัตว์ราชภัฏอุดรธานี
  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นบ้านตาด

วิดีทัศน์แนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คลิกที่นี่