ฯพณฯ สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติมอบนโยบาย "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" และได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานโครงการพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมโดยนักศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังได้บรรยายเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตอาสา และยุวชนสร้างชาติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

   

ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "การส่งเสริมและสร้างอาชีพระหว่างแม็คโครกับ 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย ณ แม็คโคร ฟู้ดเซอร์วิส สาขารามคำแหง 24 กทม.

ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นและส่งมอบเมล็ดพันธุ์โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำทีมโดย ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ วิจัย และการพัฒนาท้องถิ่นกับทางกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ มหาวิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมหารือกับทีมงานกลุ่มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อจัดการประชุมวิชาการ โดยปีนี้คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ