• สุทิน พลบูรณ์. 2560. ผลของชีวมวลที่มีต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลขึ้น. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้ง 13 โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ประเทศไทย. 

 • ณรรฐวรรณ พูลสน, ดนัย ศิริบุรี, จริยา เอื้อศิลป์, จุฑาภรณ์ นครศรี และณัฐวรรณ ป้องกัน. 2560. Contend Facebook ที่มีผลต่อยอดLike และยอดShare ในธุรกิจสินค้า OTOP จังหวัดอุดรธานี. การประชมุสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 • วราจิต พยอม, ประจักษ์ เกษโสภา, อลงกต อินทรีย์, ชนิศา นวนิล, กฤษฎา บัวระพา, จักรพรรณ์ บำรุงเจริญ. 2560. เครื่องฆ่าเชื้อโรคพลังงานร่วมในน้ำดื่ม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10:2560 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 14 ธันวาคม 2560. 

 • กิตติศักดิ์ หน้าฉลาด, อิสระ ดวงฤดี, วริศ ทะอินตา, มัธณา วงศ์อารีย์, สุนทร สุทธิบาก. การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถ่านอัดแท่งจากผงถ่านที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็วและการเผาไหม้โดยตรงของชานอ้อย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10:2560 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 14 ธันวาคม 2560. 

 • วีระพล แก้วก่า และอภิชาติ ศรีชาติ. 2560. การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมด้วยแรงดันลมแบบหมุนเวียน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 4, 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 

 • กวีพงษ์ หงษ์ทอง และ วีระพล แก้วก่า. 2560. การพัฒนาเครื่องสลัดน้ำล้างถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 4, 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 

 • อภิชาติ ศรีชาติ และกวีพงษ์ หงส์ทอง. 2560. การเปรียบเทียบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เชิงพลศาสตร์ของไหลสำหรับเครื่องปลอกกลีบเปลือกกระเทียมด้วยลมด้วย CFD. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 4, 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 

 • สุทิน พลบูรณ์, รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ, สรวินท์ ปูคะภาค และวิภา เหลืองบุตรนาค. 2560. อิทธิพลความเร็วรอบของชุดหีบอ้อยที่มีต่อปริมาณน้ำอ้อยที่ได้จากเครื่องหีบอ้อย. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้ง 31 โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก, 4 – 7 กรกฎาคม, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย. หน้า 497-502. 

 • อภิชาติ ศรีชาติ และ กวีพงษ์ หงษ์ทอง. 2560. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบการผลิตน้ำแข็งด้วยการนำน้ำละลายน้ำแข็งมาเติมในหอระบายความร้อน กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็งหลอดในจังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้ง 31 โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก, 4 – 7 กรกฎาคม, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย. หน้า 1105-1113. 

 •  ชิตพล คงศิลา. 2560. อิทธิพลของห้องอากาศที่มีขนาดแตกต่างกันต่อประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ำ. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้ง 31 โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก, 4 – 7 กรกฎาคม, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย. หน้า 1148-1154. 

 • ชัยพันธ์ุ ประการพันธ์, จตุชัย ปิ่นวนิชย์กุล, ณัฐวุฒิ แสนสกุล และเอกวิทย์ สุวรรณแสง. 2560. บ่อเลี้ยงปลาระบบอัจฉริยะ. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 • กฤษฎา ชัยนาม, อนุชา เพิ่มชีลอง, วรวัตร์ ดวงมะณี และอลงกรณ์ พรมที. 2560. เครื่องตรวจจับสัญญาณวายฟายสาหรับรีสตาร์ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน  ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 •  จิรายุทธ สิงห์บุญมี, สุทธินันท์ กองศรี, มงคลชัย ไชยเวช และอลงกรณ์ พรมที. 2560. ประสิทธิภาพของระบบประจุแบตเตอรี่จากพลังงานไตรบริด. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน  ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 • ปองพล แสนสอน, อรรถสิทธิ์ ทวีกุล, และกิติศักดิ์ เหลาบับภา. 2560. ชุดควบคุมแสงสว่างของหลอด LED สำหรับการปลูกพืช. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 • ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์, พีระพัฒน์ ปากแข็ง, วิศวชิต นามบำรุง, และชวลิต คานทอง. 2560. กรณีศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ประสิทธิภาพของหลอดไฟ และการวิเคราะห์ความเพียงพอของแสงสว่างภายในอาคารโดยใช้โปรแกรม Dialux. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 2560. 

 • ปองพล แสนสอน. 2560. การสร้างเครื่องย้อมสีแบคทีเรียแบบอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 • ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์, อริษา ฟองนาที, กฤษณะ ภูมิดี และจักรกฤษณ์ สีดาห้าว. 2560. แอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 • ฐาปนพงษ์ กองทอง และจุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์. 2560. ระบบควบคุมป้ายทางโค้งแบบหลอด LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 • ยุทธศักดิ์ ทอดทอง. 2560. การศึกษาการเจริญเติบโตต้นอ่อนทานตะวันโดยการควบคุมแสงและน้าด้วยอาร์ดูโน่. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 • ยุทธศักดิ์ ทอดทอง. 2560. การควบคุมปัจจัยสาหรับการฟักไข่ไก่โดยอาร์ดูโน่. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 • ณัฐพงศ์ บุตรธนู, ปองพล แสนสอน. 2560. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้งเห็ดหอม. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 • บัววรณ์ ไชยธงรัตน์ และจุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์. 2560. โมดูลเปิด-ปิดหลอดไฟไร้สายด้วยแลปวิว. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

 • เจริญ เพ็งสลุด, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ และวิบูล เป็นสุข. 2560. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรอ่างเก็บนํ้าห้วยขมิ้น บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 • อรรถพล พัดทอง, วิบูล เป็นสุข และอรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์. 2560. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์บ่อนํ้าผิวดินของเกษตรกรบ้านโคกล่าม – แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 • พีรพัฒน์ พรชนะรัตน์, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ และวิบูล เป็นสุข. 2560. การจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของกลุ่มกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 •  กนิษฐา สีแป้, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ และวิบูล เป็นสุข. 2560. ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของผู้นำชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลยการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 • สุดาวรรณ ชื่นปรีชา, ยศวริศ เสมามิ่ง, ชลวิชชุ์ ยุวชิต, รักษ์ศิริ น้อมศิริ และสาคร เดชขจร. 2560. การศึกษาพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เท้ากีบในโซนซาวันน่าในสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 • สุดาวรรณ ชื่นปรีชา, ยศวริศ เสมามิ่ง และฤทธิชัย พิลาไชย. 2560. การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงโรคพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคนมของสหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 • ดนัย ศิริบุรี, อภิชาติ แก้ววิเศษ, นิตินัย ชัยสอน, นรากร แถวอุทุม และอริยพงษ์ พลั่วพันธ์. 2560. การทำเครื่องประดับจากแมลงทับ กรณีศึกษากลุ่มแมลงทับคืนถิ่น หนองบัวลำภู. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 • ดนัย ศิริบุรี, ดวงสมร กิจโกศล, อนุสรา ฉันมิตร, สุทธินี ว่องไว และเยาวพล ชุมพล. 2560. สำรวจแมลงศัตรูพืช กรณีศึกษาโรงเรือนพืชไฮโดรโปรนิกส์สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 • ดนัย ศิริบุรี, ดวงสมร กิจโกศล, ธนธร หงส์ประสิทธิ์ และรชต กงซุย. 2560. สำรวจแมลงศัตรูพืช กรณีศึกษำ ผักกางมุ้ง บริษัท นโม ฟาร์ม จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 • ธาดา พาเบ้า, ณัฐกมล พรมวิชัย และศิริภรณ์ โคตะมี. 2560. สภาวะการผลิตและการตลาดปลาสวยงามใน อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 •  ประชา อินแก้วภะเนา, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ และวิบูล เป็นสุข. 2560. การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการในการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ต้าบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 • วชิราวุธ พิศยะไตร. 2560. การศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักคื่นฉ่าย. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 •  จิตรา สิมาวัน, นัยนา เสนาศรี และดนัย ศิริบุรี. 2560. ปรสิตภายนอกในปลาหมอไทยที่พบในอ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 •  ดนัย ศิริบุรี, ศรายุทธ แก้วโท, อิทธิพงษ์ ทาสีดำ, กิตติคุณ แท่นหิน, ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล, กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา. 2560. ทัศนคติและความพึงพอใจต่อโรงสีข้าวขนาดกลาง กรณีศึกษา โรงสีสามตอ บ้านดงมะกรูด ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. ประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๐ : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้". มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 

 •  ดนัย ศิริบุรี, ศิรภัสสร์ อิรทรพาณิชย์, ณรงค์ ขันดีศรีไพบูลย์, จิราพร แข็งขัน, ณรรฐวรรณ พูลสน, เกษฎาภรณ์ นาขะมิน. 2560. ต้นทุนผลตอบแทน และระยะเวลาคืนทุนการทำธุรกิจโรงสีข้าวร่วมกับฟาร์มสุกรกรณีศึกษา โรงสีสามตอ บ้านดงมะกรูด ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "The University of Everywhere: International Networking". วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น. 

 •  จิราพร แข็งขัน, ไพรัช รากวงศ์, จตุชัย จัทรกุล และ ดนัย ศิริบุรี. 2560. ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลาํตัวต่อสมรรถภาพทางกาย และการทรงตัว. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5“นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพอื่คุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. 

 •  อนันต์วิทย์ นามมั่น, ศิริภรณ์ โคตะมี, อภิสิทธิ์ ศิริพันธุ์, เสฏฐวุฒิ นูเพ็งฐ์ และธนพล วะบุตร. 2560. กลยุทธ์การผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าควายไทย กรณีศึกษา เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ในการเลี้ยงควายพันธ์ไทยใหญ่ในจังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.