บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กก.ตชด. ๒๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ

วันที่ 17 สิงหาคม 2559

งานมหกรรมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่9-11สิงหาคม2559 

วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ชวนน้องดำนา..

วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 คณาจารย์จากศูนย์ภาษาร่วมกับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี..

วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ..