6-9 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและบริการ ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน Thailand junior chef championship 2016 

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและประดับตรามหาวิทยาลัย

27 สิงหาคม 2559

งานมหกรรมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่9-11สิงหาคม2559 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กก.ตชด. ๒๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ

วันที่ 17 สิงหาคม 2559

วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 คณาจารย์จากศูนย์ภาษาร่วมกับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี..