วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ชวนน้องดำนา..

วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ..

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. อ.ศิริภรณ์ โคตะมี,อ.คมสัน ตันติชูเกียรติ , อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ติดตามประเมินผลโครงการ..

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุดรธานี..

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และศูนย์วิจัยฯ บ้านตาด ร่วมกันบริการวิชาการตรวจโรคแท้งติดต่อ ติดเบอร์หู และทำวัคซีนป้องกันโรคแพะเนื้อ ที่อำเภอศรีเชียงใหม่