วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุดรธานี..

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. อ.ศิริภรณ์ โคตะมี,อ.คมสัน ตันติชูเกียรติ , อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ติดตามประเมินผลโครงการ..

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าแลกเปลี่ยนประเด็นด้านการคุณภาพการศึกษา ณ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และศูนย์วิจัยฯ บ้านตาด ร่วมกันบริการวิชาการตรวจโรคแท้งติดต่อ ติดเบอร์หู และทำวัคซีนป้องกันโรคแพะเนื้อ ที่อำเภอศรีเชียงใหม่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อนำประสบการณ์ไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพต่อไป โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทั้งสองสถาบัน