วันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยี ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการเกษตรและอาหาร จัดโดยเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9-10 และ 16-17 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

กิจกรรมจิตอาสา ไฟฟ้าอาสาพัฒนาชนบท สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านนาลานข้าว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 16 - 17  มกราคม 2559 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร