วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าแลกเปลี่ยนประเด็นด้านการคุณภาพการศึกษา ณ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อนำประสบการณ์ไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพต่อไป โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทั้งสองสถาบัน

วันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยี ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการเกษตรและอาหาร จัดโดยเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกรายหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9-10 และ 16-17 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว