คณะเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับศึกษาใหม่ทุกท่าน

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นแหล่งวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


 
 

พันธกิจ

  • 1

    พัฒนาคณะเทคโนโลยีให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

    ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ
  • 2

    สร้างองค์ความรู้การวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

    เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง บูรณาการการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • 3

    ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

    ปลูกฝังให้บัณฑิตคณะเทคโนโลยี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียง เป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น
  • 4

    พัฒนาคณะเทคโนโลยีให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

    เพื่อการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ห่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท้องถิ่นและประเทศชาติ

ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กร ทั้งในภาครัฐและภาคอกชน

ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียง เป็นผู้นำของชุมชนท้องถิ่นได้

พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการภายในคณะ โดยใช้หลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน