• คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่