เชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • เชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ คลิกที่นี่

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบ GMF จำนวน 1 งาน 

  • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบ GMF คลิกที่นี่

ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกาศผู้ชนะการประกวดชุดอุปกรณ์ผลิตเบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบ GMF จำนวน 1 งาน 

  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบ GMF คลิกที่นี่
  • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

   การให้บริการ  - คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี