โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 #คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม และวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-17.30 น. ณ อาคารวิศวกรรมฯ ม.ราชภัฏอุดรธานี