1.pdf ใบเบิกค่าสอนนักศึกษาภาคปกติ

2.pdf บันทึกข้อความแจ้งซ่อม

3.pdf ใบตรวจรับการจ้าง

4.pdf ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

5.pdf ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ด้านหลัง)

6.pdf ใบเบิกค่าสอน การจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ

7.pdf สัญญายืมเงิน

8.pdf รายการส่งใช้เงินยืม

9.pdf บันทึกข้อความรายงานผลไปราชการ

10.pdf ใบเสนอราคา

11.pdf ใบสำคัญรับเงิน

12.pdf ใบสั่งซื้อตรวจรับพัสดุ

13.pdf ใบสั่งจ้าง

14.pdf ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

15.pdf ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 2

16.pdf ใบติดใบเสร็จรับเงิน

17.pdf ใบเบิกพัสดุ

18.pdf หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Project.pdf แบบฟอร์มสรุปโครงการ

Report_.pdf แบบฟอร์มรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  เปรื่องค้า
คณบดี
 
อ.นิวัตร ภูมิพันธ์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
ผศ.น.สพ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และบริการวิชาการ
     
ผศ.ปริญญพันธุ์  เพชรจรัส
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวิชาการ
 
ผศ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์
รองคณบดีฝ่ายงบประมาณวางแผนและพัฒนา อ.ชิตพล คงศิลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการและบริการวิชาการ
อ.ดนัย ศิริบุรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และนโยบายยุทธศาสตร์
 
 
อ.กฤตชัย บุญศิวนนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
อ.ดร.สุชีรา เหล่าเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 


 

 


แรงบัลดาลใจของการทำตำแหน่งวิชาการ
ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ


"ประสบการณ์ รายได้ ความภาคภูมิใจ"

1. "ประสบการณ์"

- การเป็น Reviewer ให้กับวารสารวิชาการ

- การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

- ทำให้ได้รับโอกาสที่จะรับทราบข้อมูล องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในสายงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

2. "รายได้"

- ส่วนแรก จากเงินประจำตำแหน่ง

- ส่วนที่สอง จากฐานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น

- ส่วนที่สาม จากโอกาสที่เพิ่มขึ้นในลักษณะอื่นเช่น การเป็นกรรมการวิชาการ เป็นวิทยากร เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

3. "ความภาคภูมิใจ"

- ตนเอง

- ครอบครัว

 


แนวความคิดในการขอตำแหน่งวิชาการ (ผศ.)
โดย อาจารย์กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์


1. วางแผน เพื่อสร้างสรรค์ : วาดฝันให้ตนเองก่อน เพราะคนที่มีความฝันก็คือคนที่คิดถึงอนาคต ในฐานะอาจารย์ผู้สอน การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญสำหรับสายงานอาชีพนี้ โดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันระเบียบจากกระทรวงศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวบังคับให้อาจารย์ผู้สอนต้องเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต และจะบังคับให้ทำตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นถ้ามีโอกาสก็กระทำก็จงสร้างสรรค์งานวิชาการเองด้วยความสมัครใจ ชีวิตจะมีสุขกว่าการต้องถูกบังคับให้ทำงาน

2. ต่อยอด เพิ่มคุณค่า : ในฐานะอาจารย์ผู้สอน จะมีการจัดเตรียมเอกสารการสอน ทำสื่อการสอน Power point และต้องทำการศึกษาเอกสารหนังสือจำนวนมากอยู่แล้วเพื่อจัดการเรียนการสอน ในระยะเวลาการทำงานสอน 5 ปี ก็นำเนื้อหา เอกสาร ผลงานทั้งสื่อตัวอย่างที่ใช้ในการสอนนักศึกษา และผลงานของนักศึกษาที่ได้ปฏิบัติในชั้นเรียน มาต่อยอด จัดระเบียบเอกสาร รูปเล่มอย่างมีระบบตามเกณฑ์ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และตำราของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มคุณค่าในการส่งขอผลงาน

3. ปฎิบัติตามเกณฑ์ให้ถูกต้อง : ในการทำตำแหน่งทางวิชาการจะมีเกณฑ์ระบุที่ชัดเจนในการขอตำแหน่ง ผศ. รศ. หรือ ศ. ควรศึกษาเกณฑ์ให้ชัดเจน เพราะมีอาจารย์หลายท่านที่ไม่กล้าส่ง เพราะกลัวงานตนจะไม่เข้าตากรรมการผู้อ่าน และควรตรวจสอบปริมาณงานที่จะส่งว่าครบ ครอบคลุมเกณฑ์ที่จะขอนั้นหรือไม่ เช่นถ้าเป็นงานวิจัยได้ตีพิมพ์กับหน่วยงานที่ สกอ.รองรับหรือไม่ เอกสารการสอนมีการแจกแจงการประเมินคะแนนหรือไม่ แม้แต่รายละเอียดปีกย่อย เช่น หมายเลขหน้า อ้างอิง ถูกต้องหรือไม่

4. กล้าคิด กล้าทำ และกล้าส่ง : ประเด็นนี้คือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะมีอาจารย์หลายท่านที่มัวแต่คิด แต่ไม่ทำพร้อมข้ออ้างร้อยแปด บ้างก็ว่าไม่มีเวลา บ้างก็ว่าติดภาระกิจครอบครัว บ้างก็ว่าทำไม่เป็น ซึ่งถ้ามีการวางแผนและตั้งเป้าที่แน่นอนแล้วข้ออ้างนี้จะไม่เป็นอุปสรรคเลย และเมื่อลงมือกระทำถ้าทำด้วยความตั้งใจและรอบคอบ ปัญหาเรื่องกล้าส่งก็จะไม่เกิดขึ้น

5. ใจสงบ เพื่อฟังผล : เมื่อส่งผลงานแล้ว สิ่งที่จะตามมาคืออาการฟุ้ง ยิ่งผลการอ่านผลงานวิชาการยาวนานใจก็จะยิ่งฟุ้ง ดังนั้นพยายามทำใจให้สงบ พยายามอยู่กับโลกปัจจุบันทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่ ผลที่ออกมาอาจมีผ่าน ไม่ผ่าน ถ้าผ่านก็แปลว่าเราทำมาได้ดีแล้ว ถ้าไม่ผ่านก็ต้องตั้งสติอย่าท้อ พักใจให้หายเหนื่อยวิเคราะห์เหตุผลที่ไม่ผ่านแล้วค่อยลงมือสร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่