คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ตั้ง : 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 41000
โทรศัพท์ : 042-211040 ต่อ 612,613
แฟกซ์ : 042-221978
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : http://techno.udru.ac.th/

สำหรับสถานประกอบการ

1. CET01 แบบเสนองานสหกิจนักศึกษา

2. CET02 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน ผู้นิเทศงานแบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน ผู้นิเทศงาน

3. CET03 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา

4. CET04 แบบประเมินผลรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

5. CET05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

 

สำหรับนักศึกษา

6. CET06 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมสหกิจศึกษา

7. CET07 ใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

8. CET08 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

9. CET09 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

10. CET10 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

11. CET11 แบบเสนอโครงร่างสำหรับทำโครงงานสหกิจศึกษา

12. CET12 หนังสือสัญญาการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา


สำหรับอาจารย์นิเทศ

13. CET13 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

14. CET14 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา

แบบฟอร์ม มคอ.3

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ Example_m1.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 2 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Example_m2.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 3 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Example m3.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 4 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Example_m4.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 5 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Example_m5.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 6 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Example_m6.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 7 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Example_m7.pdf