หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)


แผนการเรียนแบบปกติ (๔ ปี)
๑. จำนวนนักศึกษาที่ต้องการรับสมัคร จำนวน ๔๐ คน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ
๒.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
๒.๓ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
๒.๔. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์แมคคาทรอนิกส์ หรือช่างกลโรงงาน ซึ่งต้องผ่านการเทียบ
โอนรายวิชาเดิมที่เคยศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือ
๒.๕ เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


แผนการเรียนแบบเทียบโอนผลการเรียน(๓ ปี)
๑. จำนวนนักศึกษาที่ต้องการรับสมัคร
จำนวน ๔๐ คน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์แมคคาทรอนิกส์ หรือช่างกลโรงงาน ซึ่งต้องผ่านการ
เทียบโอนรายวิชาเดิมที่เคยศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือ
๒.๒ เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร