การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

รับสมัครวันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 โดยการกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th/