นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม mini hackaton solar floating system for smart city ซึ่งได้นำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการ และได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ โดยได้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบในการนำเสนอรอบต่อไป