วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกรายหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน