วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าแลกเปลี่ยนประเด็นด้านการคุณภาพการศึกษา ณ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

 

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และนายชำนาญ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพแบบ CUPT QA ผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะใช้นำไปบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อไป