วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ชวนน้องดำนา เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะน้องใหม่ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว